Tisk Email

1. Projekční a inženýrská činnost

 • vypracování projektové dokumentace ve stupních: zaměření stávajícího stavu, studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele, zadávací dokumentace, dokumentace skutečného provedení
 • veškeré dokumentace ověřujeme autorizovaným inženýrem nebo autorizovaným technikem,
 • obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy, které požaduje stavební úřad
 • zastupování klienta na stavebním úřadu
 • vyřízení územního řízení a stavebního povolení
 • autorský dozor projektanta v průběhu realizace
 • technický dozor investora v průběhu realizace
 • obstarání všech dokladů potřebných ke kolaudaci
 • vyřízení kolaudace
 • konzultace v naší kanceláři, u Vás ve firmě, doma, na stavbě
014_3d_3008x2000_all-free-download.com

2. Pozemní stavby

 • občanské - administrativní budovy, obchodní centra, školy, krajinná architektura, polyfunkční domy, banky, výzkumné ústavy, hotely, kavárny, restaurace, sportovní centra
 • bytové - bytové domy, rodinné domy, byty, garáže, chaty, pudní vestavby
 • zdravotnické - nemocnice, lékárny, ordinace, zdravotnická zařízení ambulance, rehabilitační ústavy, lázně léčebné a odborné ústavy, domovy důchodců
 • průmyslové - výrobní haly, skladovací haly, sklady s automatizací, logistická centra, dílny
 • zemědělské - farmy, hřebčíny, usedlosti, výrobny cukrovinek, pekárenské provozy, výsadby krajinné zeleně
 • a další
019_3d_4000x4000_all-free-download.com

tab1

3. TZB - technická zařízení budov

 • zdravoinstalace - vnitřní vodoinstalace a kanalizace, přípojky vody a kanalizace, drenáže, balneo provozy, rozvody požární, chladící a technologické vody
 • vytápění - konvekční, podlahové, teplovzdušné, sálavé, tepelné zdroje, předávací a výměníkové stanice, tepelná čerpadla
 • vzduchotechnika - větrání přirozené, nucené, rekuperace, odvlhčování, supra čisté prostory, vzduchové clony, klimatizace, chlazení
 • plynoinstalace - vnitřní plynoinstalace, regulace, plynové přípojky, venkovní rozvody, rozvody technických plynů, rozvody stlačeného vzduchu
 • a další
017_3d_5000x2500_all-free-download.com

4. Inženýrské sítě

 • kanalizace - kanalizační řady, stoky, přípojky, odvodňování komunikací, přečerpávací stanice, tlaková kanalizace
 • vodovody - vodovodní řady, přípojky, přečerpávací stanice, posilovací stanice, požární vodovody, rozvody technologických vod
 • plynovody - plynovodní řady, přípojky, regulační stanice VTL/STL/NTL, rozvody technických plynů, rozvody stlačeného vzduchu
 • teplovody - teplofikace, horkovodní sítě, decentralizace tepelných zdrojů, rekonstrukce stávajících rozvodů
 • a další

5. Vodohospodářské stavby

 • čistírny odpadních vod - domovní, obecní, městské, přečerpávací stanice
 • odlučovače látek - ropných látek, odlučovače tuků, vymírací jímky, neutralizační jímky
 • technologické úpravny - pitné užitkové technologické vody, filtrace, změkčování, odželeznění, desinfekce
 • a další

6. Elektroinstalace

 • elektroinstalace NN
 • elektroinstalace SLB
 • elektrické požární signalizace
 • a další
021_3d_4000x4000_all-free-download.com

022_3d_3557x3581_all-free-download.com

7. Měření, řízení a regulace pro TZB a budovy

 • regulátory pro vytápění
 • regulační armatury a pohony
 • prvky regulace
 • a další

8. Rozpočtování

 • nabídkové rozpočty
 • kontrolní rozpočty
 • položkové rozpočty
 • výkazy výměr
 • ocenění již zpracovaných "slepých" rozpočtů
 • slepé rozpočty
 • podporu při realizaci stavby - průběžné soupisy provedených prací dle skutečnosti
 • předběžné propočty staveb dle dokumentace pro studii stavby nebo pro územní rozhodnutí